Disclaimer

Disclaimer De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Het voorgaande neemt niet weg dat deze informatie onvolledig kan zijn en/of onjuistheden bevat. Beslissingen die gebruiker van de website maakt op basis van de aangeboden informatie – hieronder wordt ook begrepen informatie verstrekt door derden en informatie als aangetroffen op hyperlinks naar derden – zijn voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Stichting Proyecto Yannick sluit dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of informatie die via deze website is verkregen. De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, lettertypen, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal en de daar achterliggende data en software, berusten bij Stichting Proyecto Yannick. Het gebruik van (delen) van de vormgeving en/of de inhoud van de website, op welke wijze dan ook, is slechts toegestaan na voorafgaande, schriftelijke toestemming van de stichting.

Copyright
Alle teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van Stichting Abrazos. Wil je één of meer artikelen uit onze nieuwsbrief/website overnemen, dan is dat slechts toegestaan onder de voorwaarde, dat je direct onder het artikel:
1. vermeldt dat het artikel van Stichting Proyecto Yannick komt, 2. vermeldt dat het artikel copyright 2015 van Stichting Proyecto Yannick is, 3. een duidelijke en werkende link plaatst naar www.proyectoyannick.org

Voorbeeld: Bron: www. proyectoyannick.nl – (C) 2015 – Stichting Proyecto Yannick